Witaj w Gimnazjum 58 w Poznaniu
Logowanie na konto |
HomeNarzędziaDownloadsTwoje kontoPocztaTop 10  


1% podatku


Nowy e-Dziennik

e-Dziennik


Dane adresoweMisja

Program
wychowawczyAAA... to szkoła!
Wyniki ewaluacji.

Wyniki testów,
szkoła sukcesu

Osiągnięcia uczniów


Historia szkoły

Hymn

Patron

Kronika


Szkoła dziś

Tradycje

Współpraca
ze
środowiskiem


Rada
Rodziców

Samorząd


Aktualności

Archiwum aktualności

Konkursy
kuratoryjne
2016/2017


Klub Tutora


Poradniki dla uczniów


Wolontariat


PCK


Klub
melomana

J. polski
J.angielski
J.niemiecki
Chemia
Szachy
Technika
Plastyka


Doradztwo
zawodowe


Radiowęzeł

Archiwum
wiadomości


Edukacja
online

Instrukcja

 
link 1
link 2
GIMNAZJUM nr 58
ul. Małoszyńska 38
60-176 Poznań


Opłata na Radę Rodziców
wynosi 120 zł,
Wszystkich płatności należy dokonywać
u skarbnika klasowego


Rachunek socjalny


Konta Rady Rodziców


Rach. Dochodów Własnych


Konto budżetowe


Konto Stowarzyszenie
Przetargi
i zamówienia


Wynajem
hali
 
 
MATEMATYCZNA
TRAMPOLINA

UWOLNIĆ
MATEMATYKĘ

LIGA
ZADANIOWA

 
 


.:: P.S.O Historia

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII


Klasa I


DZIAŁ I: STAROŻYTNOŚĆDOPUSZCZAJACA


DOSTATECZNA


DOBRA


B. DOBRA


-wymienia etapy gatunku ludzkiego


-wylicza wynalazki człowieka pierwotnego

-zna pojęcia rewolucji neolitycznej

wylicza osiągnięcia cywilizacji mezopotamskiej

-lokalizuje starożytny Egipt na mapie

-wylicza kilka najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych i kilku najważniejszych bogów egipskich


-lokalizuje na mapie wędrówki Żydów

-charakteryzuje religię żydowską

-lokalizuje na mapie główne miasta-państwa greckie

-określa warunki geograficzne

-wymienia elementy charakterystyczne dla zajęć ludności i życia codziennego


-przedstawia podstawową faktografię dotyczącą przebiegu wojen (bitwy: Maraton, Termopile, Salamina)


-wyjaśnia pojęcia: ,,epoka klasyczna” ,,demokracja”

-wylicza główne zasady demokracji

-zna pojęcia: ,,antropomorfizm” ,,politeizm”

-zna imiona bogów i ich główne specjalności

-wyjaśnia, z jakim wydarzeniem wiąże się data 776 r. p. n.e.


-wyjaśnia znaczenie pojęć: tragedia, komedia, dramat, filozofia, sofiści, epikureizm, relatywizm, stoicyzm


-wyjaśnia kim byli: Homer, Sofokles, Eurypides, Tukitydes, Herodot


-nazywa style architektoniczne

-umieszcza na osi czasu wydarzenia związane z wojnami Greków z Persami w latach 490-479 p.n.e.


-wyjaśnia, z jakim wydarzeniem wiąże się data 753 r. p.n.e.


-wyjaśnia, kim był Hannibal

-wyjaśnia kim był Romulus

-wyjaśnia znaczenie pojęć: princeps, imperator, cesarz

-wymienia przyczyny upadku republiki

-wyjaśnia, co zdarzyło się w roku 44 p.n.e. i 31 p.n.e.

-wymienia największych twórców literatury rzymskiej i ich dzieła


-wyjaśnia, kim byli: Jezus Chrystus, Poncjusz Piłat, święci Piotr i Paweł, Konstantyn Wielki


-wymienia cechy charakterystyczne wiary chrześcijańskiej

-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku 313, 381

-pokazuje na mapie granicę podziału ustaloną w 395 roku

-wymienia przyczyny upadku cesarstwa zachodniego-wskazuje na mapie kolebkę ludzkości

-zauważa różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami ludzkimi


-opisuje pojęcie rewolucji neolitycznej


-opisuje powstawanie pierwszych państw i miast

-opisuje położenie i warunki geograficzne starożytnego Egiptu


-określa zakres władzy faraona

-zna piramidę społeczną

-zna imiona bogów i ich specjalności

-wyjaśnia znaczenie pojęć: ,,Biblia”, ,,Naród Wybrany”

-określa wpływ warunków geograficznych na życie Greków

-właściwie posługuje się pojęciami: ,,arystokracja” oligarchia” ,,polis” ,,demokracja”


-opisuje przebieg wojen grecko- perskich

-prezentuje nazwy głównych instytucji demokratycznych w Atenach


-charakteryzuje wierzenia Greków i formy kultu

-wyjaśnia znaczenie pojęć: heros, mit

-pokazuje na mapie Olimp i Delfy

-wymienia najważniejsze bóstwa i przypisywane im dziedziny działalności


-opisuje, w jaki sposób Grecy czcili swoich bogów wyjaśnia znaczenie pojęć: igrzyska, olimpiada, rydwan, pankration, pięciobój, stadion, ,,pokój boży”


-pokazuje na mapie Olimpię

-opisuje przebieg igrzysk

-wymienia dokonania Greków w dziedzinie teatru i literatury


-opisuje wygląd teatru greckiego

-wymienia cechy charakterystyczne każdego ze stylów

-wyjaśnia, kim był Fidiasz i wymienia jego największe dzieła


-wyjaśnia kim był Perykles-

-pokazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew Greków z Persami


-wyjaśnia, kim byli: Dariusz, Kserkses, Miltiades, Leonidas, Temistokles


-wyjaśnia znaczenie pojęć: węzeł gordyjski, kultura helleńska, hellenizm


-wymienia dokonania Filipa i Aleksandra Macedońskiego

-wyjaśnia znaczenie pojęć: wojny punickie, prowincja, namiestnik, pax romana, romanizacja, triumf, legion


-pokazuje na mapie Rzym, Kartaginę oraz kierunki i zasięg podboju Rzymian


-wyjaśnia znaczenie pojęć: republika, konsul, senat, cenzor, kwestor, edyl, pretor, trybun ludowy, zgromadzenie trybusowe, plebejusze, patrycjusze


-wymienia cechy charakterystyczne ustroju republikańskiego

-wyjaśnia, na czym polegały zasady jednoroczności i kolegialności


-wymienia cechy charakterystyczne cesarstwa

wyjaśnia, kim byli: Juliusz Cezar, Oktawian August, Spartakus, Marek Antoniusz, Kleopatra


-wyjaśnia znaczenie pojęć: kopuła, bazylika, akwedukt, termy


-wymienia osiągnięcia kultury technicznej Rzymu

-wyjaśnia znaczenie pojęć: termy, igrzyska, gladiator, amfiteatr


-wymienia najważniejsze budowle starożytnego Rzymu i określa ich funkcje


wyjaśnia znaczenie pojęć: apostołowie, chrześcijanie, tolerancja religijna, Ewangelie


-pokazuje na mapie obszar, na którym powstało chrześcijaństwo oraz tereny, na które się ono rozprzestrzeniało


-wymienia przyczyny powstania chrześcijaństwa

-wyjaśnia znaczenie pojęć: barbarzyńca, wandalizm, wędrówka ludów-uzasadnia przyjęte nazewnictwo dla poszczególnych gatunków ludzkich i epok w dziejach ludzkości


-zauważa wpływ powstawania miast na ewolucję społeczeństwa

-uzasadnia znaczenie rzek dla cywilizacji

-w sposób ewolucyjny przedstawia proces tworzenia miast i państw


-uzasadnia twierdzenie, ze ,,Egipt jest darem Nilu”

-uzasadnia związki warunków geograficznych z systemem politycznym, społecznym i kulturą


-operuje pojęciami: ,,monarchia despotyczna” ,,politeizm”, ,,mumifikacja”


-podkreśla uniwersalne wartości judaizmu

-zauważa znaczenie Greków poza Grecja właściwą

-porównuje sztukę wojenną dwóch społeczności: greckiej i perskiej


-uzasadnia powstanie ustroju demokratycznego w Atenach

-uzasadnia znaczenie mitów

-dostrzega wpływ mitologii greckiej na kształtowanie się kultury europejskiej


-wyjaśnia związki między religią a kulturą

-wyjaśnia, jaką rolę w życiu Greków pełniły wyrocznie

-wyjaśnia genezę igrzysk olimpijskich


-wymienia dyscypliny rozgrywane podczas igrzysk

-wyjaśnia, jaką rolę w życiu Greków odgrywały teatry i literatury


-wyjaśnia genezę teatru w Grecji

-wymienia dokonania Sokratesa, Platona, Arystotelesa

-rozpoznaje style architektoniczne i konkretne budowle

-wymienia cechy charakterystyczne ceramiki i rzeźby greckiej

-przedstawia genezę hellenizmu

-wymienia osiągnięcia kultury helleńskiej

-pokazuje na mapie terytoria zajmowane przez Aleksandra Wielkiego


-opisuje stosunek Rzymian do mieszkańców prowincji

-wyjaśnia, jak była zorganizowana armia rzymska

-opowiada legendę o założeniu Rzymu

-opisuje proces powstawania republiki rzymskiej

-wyjaśnia symboliczne znaczenie zwrotów: ,,kości zostały rzucone”, ,,przekroczyć Rubikon”, ,,I ty Brutusie przeciwko mnie?”


-wyjaśnia wkład Rzymian w rozwój prawodawstwa

-wymienia i charakteryzuje główne osiągnięcia Rzymian w różnych dziedzinach życia


-określa, jaką rolę odgrywały w Rzymie amfiteatry, fora, termy


-opisuje życie codzienne w starożytnym Rzymie

-wyjaśnia pojęcia: faryzeusze, saduceusze

-wyjaśnia przyczyny rozwoju chrześcijaństwa i wzrostu jego popularności


-wyjaśnia przyczyny prześladowań chrześcijan

-wymienia przyczyny słabości państwa rzymskiego

-wymienia przyczyny podziału cesarstwa

-analizuje teksty źródłowe


-przedstawia obecny stan wiedzy dotyczącej antropogenezy

-wyciąga generalne wnioski dotyczące cywilizacji nadrzecznych


-porównuje osiągnięcia najstarszych cywilizacji

-umie uzasadnić wyobrażenia o życiu pozagrobowym

-podaje przykłady obecności cywilizacji egipskiej we współczesności (np. w nazewnictwie)


-widzi specyfikę religii żydowskiej

-podaje przykłady uniwersalnych zastosowań dekalogu

-wskazuje na oryginalność świata greckiego

-podaje przykłady obecności terminologii greckiej we współczesnej polityce


-wskazuje na szczególną rolę Aten w wojnie z Persami i dalsze konsekwencje tego faktu dla ich rozwoju


-zna symboliczne znaczenie bitwy maratońskiej

-porównuje demokrację ateńską z demokracjami współczesnymi

-ocenia rolę igrzysk w życiu Greków

-wymienia różnicę pomiędzy igrzyskami starożytnymi a współczesnymi


-potrafi wskazać cechy wspólne myśli filozoficznej

-omawia i ocenia politykę kulturalną Peryklesa

-opisuje metody prowadzenia wojen w starożytności

-wyjaśnia symboliczny sens nazwy Termopile

-wyjaśnia, dlaczego Aleksander był ,,Wielki”

-wyjaśnia znaczenie pojęć: fryz, metopy

- ocenia postawę Greków

w momencie najazdu perskiego

-wymienia przyczyny i skutki ekspansji Rzymian

-porównuje ustrój republiki rzymskiej z demokracją ateńską

-ocenia rządy Oktawiana Augusta

-dostrzega związki między kulturą grecką i rzymską

-wyjaśnia związki przyczynowo- skutkowe między kryzysem cesarstwa a rozwojem chrześcijaństwa


-wymienia plemiona wkraczające w granice państwa rzymskiego


-pokazuje na mapie obszary, na których powstały państwa barbarzyńskie


-poprawnie analizuje teksty źródłoweDZIAŁ II ŚREDNIOWIECZE-wyjaśnia, co zdarzyło się w roku: 395, 476

-wyjaśnia, kim był Justynian Wielki i wymienia jego osiągnięcia


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku 622

-nazywa miejsce urodzin islamu i jego twórcę

-wyjaśnia kim byli: Merowingowie, Chlodwig, Karol Młot, Pepin Mały, Karol Wielki, Lotar, Karol Łysy, Ludwik Niemiecki


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku 496, 751,800, 843

-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku 962

-wymienia cele polityczne Ottona I i Ottona III oraz sposoby ich osiągnięcia


-wyjaśnia znaczenie pojęć: feudalizm, suweren, senior, wasal, lennik, lenno, system lenny, hołd lenny, inwestytura, renta feudalna, pańszczyzna


-wymienia najbardziej charakterystyczne zabytki architektury romańskiej i gotyckiej


-wyjaśnia, kim byli Cyryl i Metody

-wyjaśnia, kim był Włodzimierz Wielki

-wyjaśnia znaczenie pojęć: chrystianizacja, plemię

-wyjaśnia, kim byli: Mieszko I, Dobrawa, Ibrahim ibn Jakub, biskup Jordan


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 965, 966, 972

-pokazuje na mapie terytorium Słowian Połabskich, Węgry, Ruś i Bułgarię


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1000

-wyjaśnia, co wydarzyło się w 1018 roku i 1025 roku

-wyjaśnia, kim byli: Mieszko II, Brzetysław, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, Gall Anonim, Wincenty Kadłubek, św. Stanisław,


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1038, 1076, 1079

-wyjaśnia, kim byli: święty Wojciech i Bolesław Chrobry

-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1109, 1119, 1122, 1135

-wyjaśnia, kim byli: Władysław Herman, Zbigniew, Bolesław Krzywousty, Henryk V


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1096, 1099, 1204

-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1138, 1146, 1180

-wymienia postanowienia testamentu Krzywoustego

-wyjaśnia kim byli: Leszek Biały, Henryk Brodaty, Henryk Pobożny


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1227, 1241

-wyjaśnia, kim byli: Henryk IV Probus, Przemysł II, Wacław II, Wacław III


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1295, 1300

-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1308, 1320, 1331, 1333, 1343, 1349


-wymienia sojuszników i wrogów Polski

-wymienia datę powstania Akademii Krakowskiej

-wyjaśnia, co wydarzyło się w latach: 1370, 1374, 1385

-wyjaśnia, kim byli: Ludwik Andegaweński, Jadwiga, Jagiełło


-wyjaśnia, jakie wydarzenia są związane z miejscowościami

-wyjaśnia co wydarzyło się w roku: 1410, 1411, 1414

-pokazuje na mapie Grunwald, Toruń

-wyjaśnia kim byli: książę Witold, Ulrich von Jungingen, Paweł Włodkowic


-wyjaśnia co wydarzyło się w roku: 1440, 1444, 1454, 1466

-wyjaśnia kim byli: Jan Olbracht, Jan Długosz, Wit Stwosz, Filip Kalimach


-wyjaśnia kim byli: Jan Gutenberg, Krzysztof Kolumb

-wyjaśnia co wydarzyło się w roku 1453

-wymienia wydarzenia, które kończą epokę średniowiecza


-wyjaśnia znaczenie pojęć: ikona, mozaika, patriarcha, prawosławie


-wyjaśnia genezę nazwy: Cesarstwo Bizantyjskie

- potrafi wymienić najważniejsze budowle Konstantynopola

-wyjaśnia znaczenie pojęć: meczet, minaret, muzułmanin, arabeska, islam, ramadan, Koran, jałmużna


-pokazuje na mapie terytorium Arabów, kierunki i zasięg ich podbojów


-wyjaśnia znaczenie pojęć: dynastia, hrabstwo, marchia

-pokazuje na mapie zasięg terytorialny państwa Karola Wielkiego oraz państwa powstałe w wyniku postanowień traktatu z 843 r


-pokazuje na mapie Akwizgran, Verdun

-wyjaśnia genezę powstania Państwa Kościelnego oraz Francji i Niemiec


-pokazuje na mapie państwo Ottonów

-pokazuje na mapie siedziby Normanów

-wyjaśnia, kim był Wilhelm Zdobywca

-opisuje tryb życia Normanów

-wymienia powinności seniora i wasala

-wymienia formy renty feudalnej

wymienia cechy charakterystyczne stylu romańskiego i gotyckiego


-odróżnia budowle stylu romańskiego od gotyckiego

-określa, w jakim okresie rozwijał się każdy ze stylów

-wyjaśnia znaczenie pojęć: głagolica, ród, wiec, plemię

-pokazuje na mapie część Europy zamieszkałą przez Słowian, uwzględniając podział na Słowian wschodnich, zachodnich i południowych


-potrafi nazwać i wskazać na mapie pierwsze państwa słowiańskie


-wyjaśnia znaczenie pojęć: cyrylica, ikona

-wyjaśnia, kim byli Słowianie Połabscy

-nazywa państwa plemienne i pokazuje je na mapie

-pokazuje na mapie granice państwa polskiego za panowania Mieszka I


-wymienia postanowienia zjazdu w Gnieźnie

-pokazuje na mapie Gniezno i trzy biskupstwa powstałe w wyniku zjazdu


-pokazuje na mapie granice państwa Bolesława Chrobrego

-wymienia i pokazuje na mapie zdobycze terytorialne Bolesława Chrobrego


-wymienia przyczyny i skutki wojen prowadzonych przez Chrobrego z Niemcami


-wymienia przyczyny i skutki kryzysu, jaki nastąpił w 1. połowie XI wieku


-wyjaśnia znaczenie pojęcie: trybut

-wyjaśnia, na jakich zasadach i w jaki sposób zostało podporządkowane Pomorze


-wyjaśnia znaczenie pojęć: gród, podgrodzie, targ, opole, osada służebna, kasztelan, palatyn, monarchia patrymonialna, dziesięcina, osady służebne


-wymienia obowiązki poddanych wobec władcy

wyjaśnia znaczenie pojęć: synod, krucjata, krzyżowiec, zakony rycerskie


-wymienia nazwy zakonów rycerskich powstałych podczas wypraw krzyżowych


wyjaśnia znaczenie pojęć: princeps, senior, testament

-pokazuje na mapie dzielnice powstałe w wyniku postanowień testamentu


-wymienia i pokazuje na mapie utracone terytoria

-pokazuje na mapie terytorium zjednoczonego państwa polskiego


-wyjaśnia znaczenie pojęć: osadnictwo, immunitet, lokacja na prawie niemieckim, sołtys, wójt, zasadźca, trójpolówka, łan, stany, czynsz, wolnizna


-opisuje wygląd miasta i wsi na prawie niemieckim

-wymienia i pokazuje na mapie ziemie zdobyte i utracone przez Łokietka i Kazimierza Wielkiego


-wyjaśnia znaczenie pojęć: żupy solne, prawo składu, kodyfikacja prawa


-wymienia osiągnięcia króla

-nazywa stany społeczne

-pokazuje na mapie granice państwa Kazimierza Wielkiego

-wyjaśnia znaczenie pojęć: unia, unia personalna, przywilej, poradlne


-pokazuje na mapie Litwę i Krewo

Koszyce, Horodło

-wyjaśnia genezę unii Polski z Węgrami i z Litwą

-wyjaśnia, dlaczego szlachta otrzymała przywileje i jakie były tego konsekwencje


-wymienia przyczyny konfliktu polsko- krzyżackiego

-wymienia przyczyny i konsekwencje unii z Węgrami

-wymienia przyczyny wojny 13-letniej

-wymienia postanowienia drugiego pokoju toruńskiego

-wyjaśnia znaczenie pojęć: pańszczyzna, folwark

-opisuje w jaki sposób powstał folwark pańszczyźniany


-charakteryzuje cechy kultury Bizancjum

-wymienia osiągnięcia Arabów

-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku 732 i ocenia znaczenie tego wydarzenia


-wymienia osiągnięcia Karola wielkiego

-omawia znaczenie koronacji cesarskiej Karola Wielkiego

-wyjaśnia znaczenie przydomka ,,Wielki”

-wskazuje skutki odnowienia cesarstwa na zachodzie

-omawia przyczyny i skutki podbojów normandzkich

-wyjaśnia zależności pomiędzy seniorem a wasalem

-wyjaśnia zasadę: ,,wasal mego wasala nie jest moim wasalem”


-opisuje obyczaje rycerskie

-na podstawie ilustracji określa cechy charakterystyczne stylu romańskiego i gotyckiego

-na ilustracjach wskazuje budowle stylu romańskiego i gotyckiego


-wyjaśnia znaczenie stworzenia pisma słowiańskiego dla Słowian


-wyjaśnia genezę państwa polskiego

-wyjaśnia przyczyny i skutki chrystianizacji państwa polskiego


I-wymienia dokonania Mieszka I

-charakteryzuje Polskę za panowania Bolesława Chrobrego

-opowiada historię życia świętego Wojciecha

-wyjaśnia znaczenie koronacji dla Bolesława chrobrego i dla państwa


-charakteryzuje Bolesława Chrobrego jako władcę

-wyjaśnia, na czym polegał kryzys państwa za panowania Mieszka II


-wymienia osiągnięcia Kazimierza Odnowiciela i Bolesława śmiałego


-wyjaśnia znaczenie przydomków ,,Odnowiciel”, ,,Szczodry” i ,,Śmiały”


-pokazuje na mapie zmiany terytorialne państwa piastowskiego


-wymienia przyczyny konfliktów miedzy Zbigniewem, a Krzywoustym


-pokazuje na mapie miejsca bitew i trasę pochodu wojsk niemieckich i polskich


-wyjaśnia, jak zorganizowane było państwo polskie

-określa uprawnienia seniora

-ocenia znaczenie testamentu Krzywoustego dla trwałości (jedności) państwa polskiego


-omawia próby przezwyciężenia przez książąt śląskich rozbicia dzielnicowego


-wyjaśnia znaczenie koronacji Przemysława i Wacławów

-opisuje proces lokacji na prawie niemieckim

-wyjaśnia na czym polega trójpolówka

-omawia drogę Łokietka do korony

-pokazuje na mapie zmiany terytorialne za panowania ostatnich Piastów


-ocenia rolę Kazimierza Wielkiego w umacnianiu pozycji Polski w Europie


-charakteryzuje pozycję każdego stanu w społeczeństwie polskim


-przytacza i uzasadnia obiegowe opinie o Kazimierzu Wielkim


-ocenia osiągnięcia Kazimierza Wielkiego w polityce wewnętrznej i zagranicznej


-wyjaśnia, co wydarzyło się w latach: 1413, 1422, 1433

-wymienia uprawnienia szlachty otrzymane na mocy przywilejów w latach 1374-1433 i ocenia ich znaczenie dla państwa


-omawia warunki unii w Krewie i ich realizację

-wymienia postanowienia pokoju toruńskiego i ocenia jego znaczenie dla Polski i Litwy


-wyjaśnia, jakie znaczenie miała bitwa pod Grunwaldem dla Polski i Litwy oraz dla Krzyżaków


-ocenia znaczenie postanowień drugiego pokoju toruńskiego dla polskiej gospodarki

-omawia rozwój kultury w Polsce u schyłku średniowiecza

-opowiada o wpływie upadku Konstantynopola na kulturę Europy Zachodniej


-omawia znaczenie wynalazku Jana Gutenberga-wskazuje rolę Bizancjum w dziejach cywilizacji europejskiej


-wymienia i nazywa pięć filarów islamu

-potrafi wskazać źródło przyszłych konfliktów między Francją a Niemcami


-dostrzega próbę odnowienia idei cesarstwa rzymskiego przez Karola


-wyjaśnia genezę systemu lennego

-wyjaśnia proces wyodrębnienia się dwóch podst., grup społecznych: feudałów i chłopów


-wymienia zabytki architektury romańskiej i gotyckiej w Polsce i Europie


-opowiada o działalności misjonarskiej Cyryla i Metodego

-omawia w jaki sposób powstały państwa Węgrów, Bułgarów i Rusinów oraz państwo czeskie


-ocenia znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka

-ocenia znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego dla rozwoju organizacji kościelnej i państwowej


-analizuje materiał ikonograficzny i tekst źródłowy

-ocenia panowanie Bolesława Chrobrego

-omawia przyczyny i skutki konfliktu pomiędzy biskupem Stanisławem a Bolesławem Śmiałym


-dostrzega związki pomiędzy walką cesarstwa z papiestwem o inwestyturę a otrzymaniem korony królewskiej przez Bolesława Śmiałego


-wymienia przyczyny i opisuje przebieg najazdu niemieckiego na Polskę


wyjaśnia znaczenie Pomorza dla sprawnego funkcjonowania gospodarki państwa polskiego


-wymienia przyczyny podziału Polski na dzielnice

-wymienia przyczyny i skutki upadku senioratu

-wymienia przyczyny i skutki najazdu Mongołów na Polskę

-wymienia przyczyny dążeń zjednoczeniowych

-omawia osiągnięcia i trudności w jednoczeniu państwa

-wymienia zalety osadnictwa na prawie niemieckim

-charakteryzuje i ocenia politykę zagraniczną ostatnich Piastów w stosunku do sąsiednich państw


-ocenia skuteczność polityki Kazimierza Wielkiego

-przedstawia wpływ Akademii Krakowskiej na rozwój kultury i organizację państwa Kazimierza Wielkiego


-uzasadnia trafność nadania Kazimierzowi przydomka ,,Wielki”


-dostrzega związki pomiędzy panowaniem Andegawenów w Polsce a polityką zagraniczną Kazimierza Wielkiego


-omawia skutki zawarcia unii z Litwą dla Polski i Litwy

-ocenia korzyści płynące z unii Polski i Litwy

-wyjaśnia, dlaczego wystąpienia Polaków w Konstancji wzmocniły pozycję międzynarodową Polski


-wymienia uprawnienia szlachty

-ocenia rolę powiązań dynastycznych w dziejach państwa

-omawia zależność miedzy powiększaniem się majątków szlacheckich a wzrostem obciążeń chłopów


-ocenia znaczenie przywileju piotrkowskiego dla położenia mieszczan


-wyjaśnia konsekwencje upadku cesarstwa wschodniego
Prawa autorskie © Gimnazjum 58 w Poznaniu Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2005-10-26 (15119 odsłon)

[ Wróć ]