Witaj w Gimnazjum 58 w Poznaniu
Logowanie na konto |
HomeNarzędziaDownloadsTwoje kontoPocztaTop 10  


1% podatku


e-Dziennik


Dane adresoweMisja

Program
wychowawczyAAA... to szkoła!
Wyniki ewaluacji.

Wyniki testów,
szkoła sukcesu

Osiągnięcia uczniów


Historia szkoły

Hymn

Patron

Kronika


Szkoła dziś

Tradycje

Współpraca
ze
środowiskiem


Dyrekcja i grono pedagogiczne

Rada
Rodziców

Samorząd


Aktualności

Archiwum aktualności


Terminarz
konkursów
kuratoryjnych


19 i 20 godz.


Zajęcia w ramach
JST


Klub Tutora


Wolontariat


PCK


Klub
melomana

J. polski
Liga
matematyczna

J.angielski
J.niemiecki
Chemia

Fizyka

Szachy
Technika
Plastyka


Doradztwo
zawodowe


Radiowęzeł

Archiwum
wiadomości


Edukacja
online

Instrukcja

 
Wolność -
kocham i
rozumiem
2014/2015

Wyniki konkursów

Działania

Podsumowanie projektu

Teleskop 15.05

Zdjęcia

 
GIMNAZJUM nr 58
ul. Małoszyńska 38
60-176 Poznań
Rachunek socjalny


Konto Rady Rodziców


Rach. Dochodów Własnych


Konto budżetowe


Konto Stowarzyszenie
Przetargi
i zamówienia


Wynajem
hali


.:: P.S.O Historia

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII


Klasa I


DZIAŁ I: STAROŻYTNOŚĆDOPUSZCZAJACA


DOSTATECZNA


DOBRA


B. DOBRA


-wymienia etapy gatunku ludzkiego


-wylicza wynalazki człowieka pierwotnego

-zna pojęcia rewolucji neolitycznej

wylicza osiągnięcia cywilizacji mezopotamskiej

-lokalizuje starożytny Egipt na mapie

-wylicza kilka najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych i kilku najważniejszych bogów egipskich


-lokalizuje na mapie wędrówki Żydów

-charakteryzuje religię żydowską

-lokalizuje na mapie główne miasta-państwa greckie

-określa warunki geograficzne

-wymienia elementy charakterystyczne dla zajęć ludności i życia codziennego


-przedstawia podstawową faktografię dotyczącą przebiegu wojen (bitwy: Maraton, Termopile, Salamina)


-wyjaśnia pojęcia: ,,epoka klasyczna” ,,demokracja”

-wylicza główne zasady demokracji

-zna pojęcia: ,,antropomorfizm” ,,politeizm”

-zna imiona bogów i ich główne specjalności

-wyjaśnia, z jakim wydarzeniem wiąże się data 776 r. p. n.e.


-wyjaśnia znaczenie pojęć: tragedia, komedia, dramat, filozofia, sofiści, epikureizm, relatywizm, stoicyzm


-wyjaśnia kim byli: Homer, Sofokles, Eurypides, Tukitydes, Herodot


-nazywa style architektoniczne

-umieszcza na osi czasu wydarzenia związane z wojnami Greków z Persami w latach 490-479 p.n.e.


-wyjaśnia, z jakim wydarzeniem wiąże się data 753 r. p.n.e.


-wyjaśnia, kim był Hannibal

-wyjaśnia kim był Romulus

-wyjaśnia znaczenie pojęć: princeps, imperator, cesarz

-wymienia przyczyny upadku republiki

-wyjaśnia, co zdarzyło się w roku 44 p.n.e. i 31 p.n.e.

-wymienia największych twórców literatury rzymskiej i ich dzieła


-wyjaśnia, kim byli: Jezus Chrystus, Poncjusz Piłat, święci Piotr i Paweł, Konstantyn Wielki


-wymienia cechy charakterystyczne wiary chrześcijańskiej

-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku 313, 381

-pokazuje na mapie granicę podziału ustaloną w 395 roku

-wymienia przyczyny upadku cesarstwa zachodniego-wskazuje na mapie kolebkę ludzkości

-zauważa różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami ludzkimi


-opisuje pojęcie rewolucji neolitycznej


-opisuje powstawanie pierwszych państw i miast

-opisuje położenie i warunki geograficzne starożytnego Egiptu


-określa zakres władzy faraona

-zna piramidę społeczną

-zna imiona bogów i ich specjalności

-wyjaśnia znaczenie pojęć: ,,Biblia”, ,,Naród Wybrany”

-określa wpływ warunków geograficznych na życie Greków

-właściwie posługuje się pojęciami: ,,arystokracja” oligarchia” ,,polis” ,,demokracja”


-opisuje przebieg wojen grecko- perskich

-prezentuje nazwy głównych instytucji demokratycznych w Atenach


-charakteryzuje wierzenia Greków i formy kultu

-wyjaśnia znaczenie pojęć: heros, mit

-pokazuje na mapie Olimp i Delfy

-wymienia najważniejsze bóstwa i przypisywane im dziedziny działalności


-opisuje, w jaki sposób Grecy czcili swoich bogów wyjaśnia znaczenie pojęć: igrzyska, olimpiada, rydwan, pankration, pięciobój, stadion, ,,pokój boży”


-pokazuje na mapie Olimpię

-opisuje przebieg igrzysk

-wymienia dokonania Greków w dziedzinie teatru i literatury


-opisuje wygląd teatru greckiego

-wymienia cechy charakterystyczne każdego ze stylów

-wyjaśnia, kim był Fidiasz i wymienia jego największe dzieła


-wyjaśnia kim był Perykles-

-pokazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew Greków z Persami


-wyjaśnia, kim byli: Dariusz, Kserkses, Miltiades, Leonidas, Temistokles


-wyjaśnia znaczenie pojęć: węzeł gordyjski, kultura helleńska, hellenizm


-wymienia dokonania Filipa i Aleksandra Macedońskiego

-wyjaśnia znaczenie pojęć: wojny punickie, prowincja, namiestnik, pax romana, romanizacja, triumf, legion


-pokazuje na mapie Rzym, Kartaginę oraz kierunki i zasięg podboju Rzymian


-wyjaśnia znaczenie pojęć: republika, konsul, senat, cenzor, kwestor, edyl, pretor, trybun ludowy, zgromadzenie trybusowe, plebejusze, patrycjusze


-wymienia cechy charakterystyczne ustroju republikańskiego

-wyjaśnia, na czym polegały zasady jednoroczności i kolegialności


-wymienia cechy charakterystyczne cesarstwa

wyjaśnia, kim byli: Juliusz Cezar, Oktawian August, Spartakus, Marek Antoniusz, Kleopatra


-wyjaśnia znaczenie pojęć: kopuła, bazylika, akwedukt, termy


-wymienia osiągnięcia kultury technicznej Rzymu

-wyjaśnia znaczenie pojęć: termy, igrzyska, gladiator, amfiteatr


-wymienia najważniejsze budowle starożytnego Rzymu i określa ich funkcje


wyjaśnia znaczenie pojęć: apostołowie, chrześcijanie, tolerancja religijna, Ewangelie


-pokazuje na mapie obszar, na którym powstało chrześcijaństwo oraz tereny, na które się ono rozprzestrzeniało


-wymienia przyczyny powstania chrześcijaństwa

-wyjaśnia znaczenie pojęć: barbarzyńca, wandalizm, wędrówka ludów-uzasadnia przyjęte nazewnictwo dla poszczególnych gatunków ludzkich i epok w dziejach ludzkości


-zauważa wpływ powstawania miast na ewolucję społeczeństwa

-uzasadnia znaczenie rzek dla cywilizacji

-w sposób ewolucyjny przedstawia proces tworzenia miast i państw


-uzasadnia twierdzenie, ze ,,Egipt jest darem Nilu”

-uzasadnia związki warunków geograficznych z systemem politycznym, społecznym i kulturą


-operuje pojęciami: ,,monarchia despotyczna” ,,politeizm”, ,,mumifikacja”


-podkreśla uniwersalne wartości judaizmu

-zauważa znaczenie Greków poza Grecja właściwą

-porównuje sztukę wojenną dwóch społeczności: greckiej i perskiej


-uzasadnia powstanie ustroju demokratycznego w Atenach

-uzasadnia znaczenie mitów

-dostrzega wpływ mitologii greckiej na kształtowanie się kultury europejskiej


-wyjaśnia związki między religią a kulturą

-wyjaśnia, jaką rolę w życiu Greków pełniły wyrocznie

-wyjaśnia genezę igrzysk olimpijskich


-wymienia dyscypliny rozgrywane podczas igrzysk

-wyjaśnia, jaką rolę w życiu Greków odgrywały teatry i literatury


-wyjaśnia genezę teatru w Grecji

-wymienia dokonania Sokratesa, Platona, Arystotelesa

-rozpoznaje style architektoniczne i konkretne budowle

-wymienia cechy charakterystyczne ceramiki i rzeźby greckiej

-przedstawia genezę hellenizmu

-wymienia osiągnięcia kultury helleńskiej

-pokazuje na mapie terytoria zajmowane przez Aleksandra Wielkiego


-opisuje stosunek Rzymian do mieszkańców prowincji

-wyjaśnia, jak była zorganizowana armia rzymska

-opowiada legendę o założeniu Rzymu

-opisuje proces powstawania republiki rzymskiej

-wyjaśnia symboliczne znaczenie zwrotów: ,,kości zostały rzucone”, ,,przekroczyć Rubikon”, ,,I ty Brutusie przeciwko mnie?”


-wyjaśnia wkład Rzymian w rozwój prawodawstwa

-wymienia i charakteryzuje główne osiągnięcia Rzymian w różnych dziedzinach życia


-określa, jaką rolę odgrywały w Rzymie amfiteatry, fora, termy


-opisuje życie codzienne w starożytnym Rzymie

-wyjaśnia pojęcia: faryzeusze, saduceusze

-wyjaśnia przyczyny rozwoju chrześcijaństwa i wzrostu jego popularności


-wyjaśnia przyczyny prześladowań chrześcijan

-wymienia przyczyny słabości państwa rzymskiego

-wymienia przyczyny podziału cesarstwa

-analizuje teksty źródłowe


-przedstawia obecny stan wiedzy dotyczącej antropogenezy

-wyciąga generalne wnioski dotyczące cywilizacji nadrzecznych


-porównuje osiągnięcia najstarszych cywilizacji

-umie uzasadnić wyobrażenia o życiu pozagrobowym

-podaje przykłady obecności cywilizacji egipskiej we współczesności (np. w nazewnictwie)


-widzi specyfikę religii żydowskiej

-podaje przykłady uniwersalnych zastosowań dekalogu

-wskazuje na oryginalność świata greckiego

-podaje przykłady obecności terminologii greckiej we współczesnej polityce


-wskazuje na szczególną rolę Aten w wojnie z Persami i dalsze konsekwencje tego faktu dla ich rozwoju


-zna symboliczne znaczenie bitwy maratońskiej

-porównuje demokrację ateńską z demokracjami współczesnymi

-ocenia rolę igrzysk w życiu Greków

-wymienia różnicę pomiędzy igrzyskami starożytnymi a współczesnymi


-potrafi wskazać cechy wspólne myśli filozoficznej

-omawia i ocenia politykę kulturalną Peryklesa

-opisuje metody prowadzenia wojen w starożytności

-wyjaśnia symboliczny sens nazwy Termopile

-wyjaśnia, dlaczego Aleksander był ,,Wielki”

-wyjaśnia znaczenie pojęć: fryz, metopy

- ocenia postawę Greków

w momencie najazdu perskiego

-wymienia przyczyny i skutki ekspansji Rzymian

-porównuje ustrój republiki rzymskiej z demokracją ateńską

-ocenia rządy Oktawiana Augusta

-dostrzega związki między kulturą grecką i rzymską

-wyjaśnia związki przyczynowo- skutkowe między kryzysem cesarstwa a rozwojem chrześcijaństwa


-wymienia plemiona wkraczające w granice państwa rzymskiego


-pokazuje na mapie obszary, na których powstały państwa barbarzyńskie


-poprawnie analizuje teksty źródłoweDZIAŁ II ŚREDNIOWIECZE-wyjaśnia, co zdarzyło się w roku: 395, 476

-wyjaśnia, kim był Justynian Wielki i wymienia jego osiągnięcia


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku 622

-nazywa miejsce urodzin islamu i jego twórcę

-wyjaśnia kim byli: Merowingowie, Chlodwig, Karol Młot, Pepin Mały, Karol Wielki, Lotar, Karol Łysy, Ludwik Niemiecki


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku 496, 751,800, 843

-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku 962

-wymienia cele polityczne Ottona I i Ottona III oraz sposoby ich osiągnięcia


-wyjaśnia znaczenie pojęć: feudalizm, suweren, senior, wasal, lennik, lenno, system lenny, hołd lenny, inwestytura, renta feudalna, pańszczyzna


-wymienia najbardziej charakterystyczne zabytki architektury romańskiej i gotyckiej


-wyjaśnia, kim byli Cyryl i Metody

-wyjaśnia, kim był Włodzimierz Wielki

-wyjaśnia znaczenie pojęć: chrystianizacja, plemię

-wyjaśnia, kim byli: Mieszko I, Dobrawa, Ibrahim ibn Jakub, biskup Jordan


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 965, 966, 972

-pokazuje na mapie terytorium Słowian Połabskich, Węgry, Ruś i Bułgarię


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1000

-wyjaśnia, co wydarzyło się w 1018 roku i 1025 roku

-wyjaśnia, kim byli: Mieszko II, Brzetysław, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, Gall Anonim, Wincenty Kadłubek, św. Stanisław,


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1038, 1076, 1079

-wyjaśnia, kim byli: święty Wojciech i Bolesław Chrobry

-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1109, 1119, 1122, 1135

-wyjaśnia, kim byli: Władysław Herman, Zbigniew, Bolesław Krzywousty, Henryk V


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1096, 1099, 1204

-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1138, 1146, 1180

-wymienia postanowienia testamentu Krzywoustego

-wyjaśnia kim byli: Leszek Biały, Henryk Brodaty, Henryk Pobożny


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1227, 1241

-wyjaśnia, kim byli: Henryk IV Probus, Przemysł II, Wacław II, Wacław III


-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1295, 1300

-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku: 1308, 1320, 1331, 1333, 1343, 1349


-wymienia sojuszników i wrogów Polski

-wymienia datę powstania Akademii Krakowskiej

-wyjaśnia, co wydarzyło się w latach: 1370, 1374, 1385

-wyjaśnia, kim byli: Ludwik Andegaweński, Jadwiga, Jagiełło


-wyjaśnia, jakie wydarzenia są związane z miejscowościami

-wyjaśnia co wydarzyło się w roku: 1410, 1411, 1414

-pokazuje na mapie Grunwald, Toruń

-wyjaśnia kim byli: książę Witold, Ulrich von Jungingen, Paweł Włodkowic


-wyjaśnia co wydarzyło się w roku: 1440, 1444, 1454, 1466

-wyjaśnia kim byli: Jan Olbracht, Jan Długosz, Wit Stwosz, Filip Kalimach


-wyjaśnia kim byli: Jan Gutenberg, Krzysztof Kolumb

-wyjaśnia co wydarzyło się w roku 1453

-wymienia wydarzenia, które kończą epokę średniowiecza


-wyjaśnia znaczenie pojęć: ikona, mozaika, patriarcha, prawosławie


-wyjaśnia genezę nazwy: Cesarstwo Bizantyjskie

- potrafi wymienić najważniejsze budowle Konstantynopola

-wyjaśnia znaczenie pojęć: meczet, minaret, muzułmanin, arabeska, islam, ramadan, Koran, jałmużna


-pokazuje na mapie terytorium Arabów, kierunki i zasięg ich podbojów


-wyjaśnia znaczenie pojęć: dynastia, hrabstwo, marchia

-pokazuje na mapie zasięg terytorialny państwa Karola Wielkiego oraz państwa powstałe w wyniku postanowień traktatu z 843 r


-pokazuje na mapie Akwizgran, Verdun

-wyjaśnia genezę powstania Państwa Kościelnego oraz Francji i Niemiec


-pokazuje na mapie państwo Ottonów

-pokazuje na mapie siedziby Normanów

-wyjaśnia, kim był Wilhelm Zdobywca

-opisuje tryb życia Normanów

-wymienia powinności seniora i wasala

-wymienia formy renty feudalnej

wymienia cechy charakterystyczne stylu romańskiego i gotyckiego


-odróżnia budowle stylu romańskiego od gotyckiego

-określa, w jakim okresie rozwijał się każdy ze stylów

-wyjaśnia znaczenie pojęć: głagolica, ród, wiec, plemię

-pokazuje na mapie część Europy zamieszkałą przez Słowian, uwzględniając podział na Słowian wschodnich, zachodnich i południowych


-potrafi nazwać i wskazać na mapie pierwsze państwa słowiańskie


-wyjaśnia znaczenie pojęć: cyrylica, ikona

-wyjaśnia, kim byli Słowianie Połabscy

-nazywa państwa plemienne i pokazuje je na mapie

-pokazuje na mapie granice państwa polskiego za panowania Mieszka I


-wymienia postanowienia zjazdu w Gnieźnie

-pokazuje na mapie Gniezno i trzy biskupstwa powstałe w wyniku zjazdu


-pokazuje na mapie granice państwa Bolesława Chrobrego

-wymienia i pokazuje na mapie zdobycze terytorialne Bolesława Chrobrego


-wymienia przyczyny i skutki wojen prowadzonych przez Chrobrego z Niemcami


-wymienia przyczyny i skutki kryzysu, jaki nastąpił w 1. połowie XI wieku


-wyjaśnia znaczenie pojęcie: trybut

-wyjaśnia, na jakich zasadach i w jaki sposób zostało podporządkowane Pomorze


-wyjaśnia znaczenie pojęć: gród, podgrodzie, targ, opole, osada służebna, kasztelan, palatyn, monarchia patrymonialna, dziesięcina, osady służebne


-wymienia obowiązki poddanych wobec władcy

wyjaśnia znaczenie pojęć: synod, krucjata, krzyżowiec, zakony rycerskie


-wymienia nazwy zakonów rycerskich powstałych podczas wypraw krzyżowych


wyjaśnia znaczenie pojęć: princeps, senior, testament

-pokazuje na mapie dzielnice powstałe w wyniku postanowień testamentu


-wymienia i pokazuje na mapie utracone terytoria

-pokazuje na mapie terytorium zjednoczonego państwa polskiego


-wyjaśnia znaczenie pojęć: osadnictwo, immunitet, lokacja na prawie niemieckim, sołtys, wójt, zasadźca, trójpolówka, łan, stany, czynsz, wolnizna


-opisuje wygląd miasta i wsi na prawie niemieckim

-wymienia i pokazuje na mapie ziemie zdobyte i utracone przez Łokietka i Kazimierza Wielkiego


-wyjaśnia znaczenie pojęć: żupy solne, prawo składu, kodyfikacja prawa


-wymienia osiągnięcia króla

-nazywa stany społeczne

-pokazuje na mapie granice państwa Kazimierza Wielkiego

-wyjaśnia znaczenie pojęć: unia, unia personalna, przywilej, poradlne


-pokazuje na mapie Litwę i Krewo

Koszyce, Horodło

-wyjaśnia genezę unii Polski z Węgrami i z Litwą

-wyjaśnia, dlaczego szlachta otrzymała przywileje i jakie były tego konsekwencje


-wymienia przyczyny konfliktu polsko- krzyżackiego

-wymienia przyczyny i konsekwencje unii z Węgrami

-wymienia przyczyny wojny 13-letniej

-wymienia postanowienia drugiego pokoju toruńskiego

-wyjaśnia znaczenie pojęć: pańszczyzna, folwark

-opisuje w jaki sposób powstał folwark pańszczyźniany


-charakteryzuje cechy kultury Bizancjum

-wymienia osiągnięcia Arabów

-wyjaśnia, co wydarzyło się w roku 732 i ocenia znaczenie tego wydarzenia


-wymienia osiągnięcia Karola wielkiego

-omawia znaczenie koronacji cesarskiej Karola Wielkiego

-wyjaśnia znaczenie przydomka ,,Wielki”

-wskazuje skutki odnowienia cesarstwa na zachodzie

-omawia przyczyny i skutki podbojów normandzkich

-wyjaśnia zależności pomiędzy seniorem a wasalem

-wyjaśnia zasadę: ,,wasal mego wasala nie jest moim wasalem”


-opisuje obyczaje rycerskie

-na podstawie ilustracji określa cechy charakterystyczne stylu romańskiego i gotyckiego

-na ilustracjach wskazuje budowle stylu romańskiego i gotyckiego


-wyjaśnia znaczenie stworzenia pisma słowiańskiego dla Słowian


-wyjaśnia genezę państwa polskiego

-wyjaśnia przyczyny i skutki chrystianizacji państwa polskiego


I-wymienia dokonania Mieszka I

-charakteryzuje Polskę za panowania Bolesława Chrobrego

-opowiada historię życia świętego Wojciecha

-wyjaśnia znaczenie koronacji dla Bolesława chrobrego i dla państwa


-charakteryzuje Bolesława Chrobrego jako władcę

-wyjaśnia, na czym polegał kryzys państwa za panowania Mieszka II


-wymienia osiągnięcia Kazimierza Odnowiciela i Bolesława śmiałego


-wyjaśnia znaczenie przydomków ,,Odnowiciel”, ,,Szczodry” i ,,Śmiały”


-pokazuje na mapie zmiany terytorialne państwa piastowskiego


-wymienia przyczyny konfliktów miedzy Zbigniewem, a Krzywoustym


-pokazuje na mapie miejsca bitew i trasę pochodu wojsk niemieckich i polskich


-wyjaśnia, jak zorganizowane było państwo polskie

-określa uprawnienia seniora

-ocenia znaczenie testamentu Krzywoustego dla trwałości (jedności) państwa polskiego


-omawia próby przezwyciężenia przez książąt śląskich rozbicia dzielnicowego


-wyjaśnia znaczenie koronacji Przemysława i Wacławów

-opisuje proces lokacji na prawie niemieckim

-wyjaśnia na czym polega trójpolówka

-omawia drogę Łokietka do korony

-pokazuje na mapie zmiany terytorialne za panowania ostatnich Piastów


-ocenia rolę Kazimierza Wielkiego w umacnianiu pozycji Polski w Europie


-charakteryzuje pozycję każdego stanu w społeczeństwie polskim


-przytacza i uzasadnia obiegowe opinie o Kazimierzu Wielkim


-ocenia osiągnięcia Kazimierza Wielkiego w polityce wewnętrznej i zagranicznej


-wyjaśnia, co wydarzyło się w latach: 1413, 1422, 1433

-wymienia uprawnienia szlachty otrzymane na mocy przywilejów w latach 1374-1433 i ocenia ich znaczenie dla państwa


-omawia warunki unii w Krewie i ich realizację

-wymienia postanowienia pokoju toruńskiego i ocenia jego znaczenie dla Polski i Litwy


-wyjaśnia, jakie znaczenie miała bitwa pod Grunwaldem dla Polski i Litwy oraz dla Krzyżaków


-ocenia znaczenie postanowień drugiego pokoju toruńskiego dla polskiej gospodarki

-omawia rozwój kultury w Polsce u schyłku średniowiecza

-opowiada o wpływie upadku Konstantynopola na kulturę Europy Zachodniej


-omawia znaczenie wynalazku Jana Gutenberga-wskazuje rolę Bizancjum w dziejach cywilizacji europejskiej


-wymienia i nazywa pięć filarów islamu

-potrafi wskazać źródło przyszłych konfliktów między Francją a Niemcami


-dostrzega próbę odnowienia idei cesarstwa rzymskiego przez Karola


-wyjaśnia genezę systemu lennego

-wyjaśnia proces wyodrębnienia się dwóch podst., grup społecznych: feudałów i chłopów


-wymienia zabytki architektury romańskiej i gotyckiej w Polsce i Europie


-opowiada o działalności misjonarskiej Cyryla i Metodego

-omawia w jaki sposób powstały państwa Węgrów, Bułgarów i Rusinów oraz państwo czeskie


-ocenia znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka

-ocenia znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego dla rozwoju organizacji kościelnej i państwowej


-analizuje materiał ikonograficzny i tekst źródłowy

-ocenia panowanie Bolesława Chrobrego

-omawia przyczyny i skutki konfliktu pomiędzy biskupem Stanisławem a Bolesławem Śmiałym


-dostrzega związki pomiędzy walką cesarstwa z papiestwem o inwestyturę a otrzymaniem korony królewskiej przez Bolesława Śmiałego


-wymienia przyczyny i opisuje przebieg najazdu niemieckiego na Polskę


wyjaśnia znaczenie Pomorza dla sprawnego funkcjonowania gospodarki państwa polskiego


-wymienia przyczyny podziału Polski na dzielnice

-wymienia przyczyny i skutki upadku senioratu

-wymienia przyczyny i skutki najazdu Mongołów na Polskę

-wymienia przyczyny dążeń zjednoczeniowych

-omawia osiągnięcia i trudności w jednoczeniu państwa

-wymienia zalety osadnictwa na prawie niemieckim

-charakteryzuje i ocenia politykę zagraniczną ostatnich Piastów w stosunku do sąsiednich państw


-ocenia skuteczność polityki Kazimierza Wielkiego

-przedstawia wpływ Akademii Krakowskiej na rozwój kultury i organizację państwa Kazimierza Wielkiego


-uzasadnia trafność nadania Kazimierzowi przydomka ,,Wielki”


-dostrzega związki pomiędzy panowaniem Andegawenów w Polsce a polityką zagraniczną Kazimierza Wielkiego


-omawia skutki zawarcia unii z Litwą dla Polski i Litwy

-ocenia korzyści płynące z unii Polski i Litwy

-wyjaśnia, dlaczego wystąpienia Polaków w Konstancji wzmocniły pozycję międzynarodową Polski


-wymienia uprawnienia szlachty

-ocenia rolę powiązań dynastycznych w dziejach państwa

-omawia zależność miedzy powiększaniem się majątków szlacheckich a wzrostem obciążeń chłopów


-ocenia znaczenie przywileju piotrkowskiego dla położenia mieszczan


-wyjaśnia konsekwencje upadku cesarstwa wschodniego
Prawa autorskie © Gimnazjum 58 w Poznaniu Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2005-10-26 (14750 odsłon)

[ Wróć ]

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2012!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl